PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐOÀI
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 88 6,497 6 0 6 8 50 2 3 1,037,039
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 57 6,325 4 1 2 4 46 20 4 6,601,330
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 26 2,481 11 7 10 14 4 26 3 1,432,916
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 39 5,404 6 4 4 4 4 6 6 1,134,727
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 139 4,477 4 6 9 6 5 10 15 960,044
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 63 3,770 14 4 4 4 4 1 1 758,767
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 27 6 10 8 4 5 3 532,140
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 203 8,628 32 74 301 4 4 36 4 1,856,871
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 165 7,035 6 4 4 4 4 5 16 746,840
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 95 4,149 5 4 5 4 4 23 2 1,010,850
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 45 5,377 32 4 4 4 4 17 5 1,064,342
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0 0 4 1 9 3 763,809
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 54 8,131 82 38 119 6 7 39 3 1,336,867
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 48 5,245 10 5 8 4 4 1 26 972,904
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 146 5,792 8 4 6 4 4 26 4 889,692
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 41 5,650 83 31 96 16 6 3 1 4,245,385
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 415 7,036 67 8 61 86 17 39 3 4,713,040
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 101 7,584 13 31 16 4 5 5 3 1,418,208
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 105 6,543 16 4 5 4 4 23 2 743,547
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 354 5,338 198 2 35 23 7 19 52 5,517,130
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 39 4,393 0 0 17 0 3 1 52 3,660,000
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 93 5,365 33 3 10 71 4 3 3 3,791,560
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 64 9,009 34 10 50 15 8 1 1 3,751,138
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 46 2,591 33 3 20 70 3 2 1 3,636,427
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 97 6,415 35 4 2 95 3 22 4 3,643,408
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 84 4,186 40 5 71 74 14 6 3 3,566,824
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 44 5,216 33 0 19 70 4 22 3 3,552,580
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 151 9,255 16 0 4 6 3 43 4 3,616,358
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 81 5,686 17 3 36 21 44 40 32 3,714,292
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 78 7,349 33 0 19 70 3 33 9 3,791,440
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 43 6,909 0 9 25 72 36 3 3 3,669,448
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 118 5,267 36 0 0 70 3 30 8 3,803,554
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 79 8,609 34 14 40 70 4 2 22 3,824,233
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 23 2 3,902,586
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 86 2,556 33 1 20 70 3 7 3 3,629,696
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 89 6,027 33 4 0 12 19 32 3 3,648,114
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 82 4,460 103 5 75 2 3 26 25 3,799,904
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 249 5,014 33 4 33 1 3 31 5 3,865,525
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 69 6,068 33 4 20 70 3 12 5 3,804,597
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 91 5,952 4 1 1 0 4 6 5 3,695,874
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 212 5,363 34 5 67 88 8 20 1 3,666,030
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 16 2 130,388
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 11 0 11 1 1 0 6 15 2 130,276
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 6 4 129,668
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 15 0 12 0 233 0 6 1 1 118,552
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 7 0 12 1 1 0 6 1 1 123,853
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 27 0 12 1 1 0 6 1 2 135,412
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 19 0 11 1 1 0 6 1 2 131,565
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 3 117,376
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 29 0 12 1 1 0 6 3 1 190,039
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 13 0 11 1 1 0 6 10 3 194,478
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 3 112,138
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 20 0 12 1 1 0 6 1 2 185,337
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 54 0 11 1 1 0 6 2 2 182,505
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 26 0 11 2 10 0 6 1 2 207,100
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 21 0 11 1 1 0 6 1 1 116,200
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 26 0 12 1 1 0 6 1 1 134,024
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 24 0 25 1 1 0 6 19 3 135,533
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 1 2 125,155
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 1 116,253
   Tổng số4,537232,2231,5093311,5141,232480763391118,485,888